هضم مواد غذائی

هضم مواد غذائی

با ظرف سالاد

مواد غذائی شامل مواد خامی هستند مانند پروتئین، هیدروکربن و چربی که همانطوری که آنها را مصرف میکنیم نمیتوانند قابل استفاده برای بدن باشند. ابتدا باید فعل و انفعالاتی روی آنها انجام شود تا بتوانند مورد استفاده بدن قرار گیرند که نام این فعل و انفعالات را پروسه هضم نامیده ایم. تغییراتی که بر روی مواد غذائی انجام میگیرد تحت تأثیر موادی میباشند بنام آنزیم ها

آنزیم ها : آنزیم ها عامل فعل و انفعالات فیزیولوژیکی میباشند، آنها مواد غذائی پیچیده را تبدیل به فرمی ساده تر میکنند که بتواند مورد قبول جریان خون و در نتیجه مورد استفاده سلولهای بدن برای تولید سلولهای جدید قرار گیرد. هر آنزیمی کار تخصصی خودش را انجام میدهد. برای مثال آنزیمی که هیدروکربن را هضم میکند، نمیتواند پروتئین و یا چربی را هضم نماید. حتی برای هضم مواد غذائی  که با هم شباهت دارند (شکرهای با ترکیب پیچیده) برای مثال آنزیمی که میتواند مالتوز را هضم کند نمیتواند لاکتوز را جذب نماید.  هر نوع شکری نیاز به آنزیم مخصوص خودش را دارد. پروسه هضم غذا مراحل مختلفی دارد که هر مرحله آنزیم مخصوص آن مرحله را نیاز دارد که اگر هضم ماده غذائی در مرحله قبلی درست انجام نگرفته باشد، در مراحل بعدی هم درست انجام نخواهد گرفت. برای مثال اگر پپسین که آنزیم پروتئین است، پروتئین را به پپتون تبدیل نکرده باشد، آنزیم مرحله بعدی که باید پپتون ها را به آمینواسیدها تبدیل کند هم نمیتوانند کار خود را انجام دهند. شاید بتوانیم آنزیم ها را تشبیه کنیم به پروسه تخمیر مانند فعل و انفعالاتی که روی شیر انجام میگیرد تا ماست درست شود. حال آن فعل و انفعالات بدون مایه ای که به شیر میزنیم تا تخمیر انجام شود، انجام نمیگیرد. آنزیم ها مانند کلیدی میباشند که باید درست به قفل بخورد تا بتواند فعل و انفعالات انجام گیرد. هضم غذا از دهان شروع میشود. تمام مواد غذائی خورد میشوند بوسیله جویدن و بخوبی با بزاق دهان مخلوط میشوند. از بخش شیمیائی هضم غذا، فقط هضم مواد نشاسته ای است که از دهان شروع میشود. بزاق دهان که معمولا یک مایع قلیائی میباشد، شامل آنزیمی میباشد بنام پتیالین که مواد نشاسته ای را به مالتوز که یک شکر پیچیده است تبدیل میکند که بعد در روده بازهم بوسیله آنزیم مالتز تبدیل به شکر ساده یا دکستروز میشود. کار آنزیم پتیالین روی مواد نشاسته حالت آماده کردن آن را برای مرحله بعدی دارد. گفته میشود اگر مرحله اول هضم نشاسته در دهان انجام نگیرد، یک آنزیم دیگر بنام امیلیزموجود میباشد که  بتواند آنرا جبران کند، البته بشرطیله مواد نشاسته ای در راه قبل از رسیدن به روده، تخمیر نشده باشد. آنزیم پتیالین در اثر فضای اسیدی و همچنین در اثر عکس العمل قوی قلیائی  از بین میرود. برای همین محدودیت  کار آنزیم است که ما نباید چند مواد نشاسته ای را با هم مخلوط مصرف نمائیم. من تعجبم که یک متخصص تغذیه در جائی سخنرانی میکرد و فردی از او پرسید «آیا درست است که نباید میوه ها را بعد از غذا مصرف کنیم؟» ، متخصص جواب داد که از نظر علمی ثابت نشده که اینکار تفاوتی داشته باشد. ما که این قوانین ترکیب غذاها را از خود در نمیآوریم. این ها بر اساس قوانین و اصول بیولوژی، فیزیولوژی و فعل و انفعالات شیمیايی میباشد. در علم شیمی ثابت شده که بعضی از مواد که با هم نمیتوانند ترکیب شوند، بوسیله یک ماده سومی بنام کاتالیست میتوانند ترکیب شوند. این مبحث بسیار طولانی ست اگر بخواهیم در مورد تمام آنزیم ها و کارکرد آنها بنویسیم، اما خلاصه کنیم که ترکیب صحیح مواد غذائی نقش بسیار مهمی در سلامتی و جلوگیری از پیری زودرس دارد. حیوانات در طبیعت از روی غریزه طبیعی شان میدانند که چه نوع ماده ای را با ماده دیگر همزمان مصرف نکنند. انسانهای اولیه نیز چنین بوده اند، اما به نظر میرسد با پیشرفت توانائی های ذهنی در بشر، غرایز طبیعی او کاهش یافته و بحد قابل ملاحظه ای از بین رفته است. اما حالا با علم و آگاهی بیشتر به فعل و انفعالات شیمیائی که در عمل فیزیولوژی هضم غذا انجام میگیرد، انسان توانسته است به لزوم این قوانین در حفظ سلامتی پی ببرد. پس بعنوان یک فرد دانا و آگاه، باید از این دانش و آگاهی حداکثر استفاده را ببریم. اگر آگاهی به فیزیولوژی دستگاه گوارش و هضم غذا  بتواند تغییراتی در روش خوردن ما بوجود بیآورد و باعث شود مواد غذائی بهتر هضم شده  و سلولهای بدن ما گرسنه نمانند. بنابراین، تنها یک انسان نادان ممکن است این دانش و آگاهی را ندیده بگیرد و به این ترتیب آسیب زیادی به سلامتی خود وارد نماید و فضای بدن را آماده سازد برای بیماریهای مختلف

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s