خدمات / Services

بسیاری از صاحبان مشاغل و شرکت ها از ما درخواست تهیه یک وبسایت نموده اند. لذا برای خدمت به هموطنان عزیز یک وبسایت مخصوص برای تهیه وبسایت و سایر خدمات اینترنتی تهیه کرده ایم که لینک آنرا در زیر می بینید

http://tarnamamaker.com

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s