تکذیب نامه پژشکی

تکذیب نامه پژشکیThis site offers health, fitness and nutritional information and is
designed for educational purposes only. You should not rely on this information as a substitute for, nor does it replace, professional medical advice, diagnosis, or treatment. If you have any concerns or questions about your health, you should always consult with a physician or other health-care professional. Do not disregard, avoid or delay obtaining medical or health related advice from your health-care professional because of something you may have read on this site. The use of any information provided on this site is solely at your own risk.

تمام اطلاعات و راهنمائی های مربوط به سلامتی، بهداشت و تغذیه سالم، و بقیه راه و روش هائی که به منظور رسیدن به سلامتی در این وب سایت ارائه میشود، تنها به منظور آموزش و آگاهی رساندن میباشد
لذا مراجعین نباید برای نصایح پژشکی و معالجه و تشخیص بیماری به اطلاعات و راهنمائی های این برنامه اتکاء کنند. شما برای هرگونه سؤال و مشکلات سلامتی خود می بایست به یک پژشک و یا دیگر متخصصین در زمینه پژشکی مراجعه نمائید. شما نباید نصایح و تجویزهای پژشک خود و یا دیگر متخصصین امور پژشکی خود را ندیده بگیرید و یا عقب بیاندازید، فقط به خاطر اینکه ممکن است چیزی را در این سایت خوانده و یا شنیده باشید. مسئولیت به کاربردن اطلاعات و راهنمائی های این سایت توسط شما، کاملا بر دوش شما میباشد

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s