تمیز کننده های ناسالم

تحقیقاتی که توسط دانشگاه واشنگتن به عمل آمد نشان داده است که ۲۵ مواد تمیز کننده که توسط عموم هرروزه استفاده میشود، هرکدام دارای ۱۷ ماده شیمیایی بوده. در حدود ۱۳۳ ماده شیمیایی در این تولیدات دیده شده که نزدیک یک چهارم این مواد در لیست مواد خطرناک و سمی توسط اداره فدرال آمریکا میباشد. اما فقط یکی از این مواد سمی در لیست برچسب این تولیدات نوشته شده است. این بدان معنی است که کارخانجات تولیدکننده این مواد، روی بسته بندی نمی نویسند که این مواد خطرناک در این بسته بندی موجود است. تعجب این است که بیشتر این تولیدات به نام تولیدات سبز که برای محیط زیست بی ضرر است قید شده بوده است، در صورتیکه با دیگر تولیدات تفاوت چندانی نداشته است. بیشتر از یک سوم این تولیدات، مواد شیمیایی را در فضا پخش میکنند که بنا بر سازمان حفظ محیط آمریکا، تولید سرطان میکند.  کارخانجات تولید این مواد، بر طبق قانون موظف نیستند که موجود بودن این مواد خطرناک را در روی بسته بندی ها بنویسند. مواد خوشبو کننده در یک بسته بندی میتواند از مخلوط صدها نوع ماده شیمیایی ترکیب شده باشد. این تولیدات شامل مواد خوشبو کننده فضای خانه، پودرها و مایعات لباس شویی و ظرف شویی، مواد نرم کننده لباس ها که در ماشین خشک کن اسنفاده میشود، صابون ها، کرم های دست و صورت، مواد ضد عفونی کننده برای دست و تمیز کننده ها، مواد مخصوص برای عرق بدن، شامپوها، …….و غیره میباشند

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101026091559.htm

Environmental Impact Assessment Review, 2010

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s