قابل توجه خانم های باردار

یک تحقیق جدید نشان داده که ۲ ماده شیمیآئی زیر که در بسیاری از لوازم آشپزخانه
بکار میرود باعث کاهش هوش نوزاد در رحم مادر و همچنین کودکان میشودمواد شیمیایی باعث کاهش هوش
di-n-butyl phthalate and di-isobutyl phthalate

این ۲ ماده شیمیائی در ظروف  پلاستیکی که در ماکروویو استفاده میشود و بسیاری وسائل دیگر آشپزخانه دیده میشود. همچنین در بعضی از شامپوها، و دیگر مواد تمیز کننده نیز یافت میشود. برای جزئیات
این تحقیق به لینک زیر مراجعه نمائید

Exposure to common household chemicals may cause IQ drop
…………………………………………………………………

این ماده شیمیائی به سیستم تناسلی نوزادان پسر در رحم مادر صدمه میزند

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s