Monthly Archives: December 2014

آیا صبحانه مهمترین غذای روز است؟

میگویند باید صبحانه زیاد و سنگین بخوری، تا به اندازه کافی انرژی داشته باشی که روزت را شروع کنی. تنها کسی که در چگونگی کار فیزیولوژیکی بدن نادان است ممکن است که این خرافات را باور کند. صبحانه بزرگ و … Continue reading

Posted in آیا صبحانه مهمترین غذای روز است؟, بهترین نوع صبحانه | Leave a comment

یین و یانگ چیست؟

طبیعت در همهٔ پدیده‌ها و اشیاء غیر ایستا در جهان هستی، دو اصل متضاد ولی مکمل را بازنمود ساخته است. این دو اصل متضاد ولی مکمل در گیاهان، حیوانات و چیزهای دیگر همه جا دیده میشود. چینیان باستان این بازنمود … Continue reading

Posted in یین و یانگ, تعادل اسید و باز | Tagged , | Leave a comment

سکوت به معنی انزوا و انفعال نیست

آیا وقتی انرژی انجام کاری را ندارید، خود را سرزنش میکنید؟ اینقدر عجله نکنید. زمانیکه با سکوت و بی حرکتی وجود خودتان هارمونی برقرار کنید، در حقیقت به پتانسیل و کارائی وجودتان غذای روحی داده اید. با این کار انرژی … Continue reading

Posted in تمرین برای سکوت و آرامش | Leave a comment