سکوت به معنی انزوا و انفعال نیست

آیا وقتی انرژی انجام کاری را ندارید، خود را سرزنش میکنید؟ اینقدر عجله نکنید. زمانیکه با سکوت و بی حرکتی وجود خودتان هارمونی برقرار کنید، در حقیقت به پتانسیل و کارائی وجودتان غذای روحی داده اید. با این کار انرژی شما برای پیشبرد اهداف آینده بیشتر خواهد شد. اگر بخودتان وقت بدهید تا مدتی در سکون و آرامش خود بمانید، اثرات مثبتی خواهید دید. حتی اگر شما از آن دسته افراد فعالی هستیدسکوت

 که با بی حرکتی بی قرار میشوید و مرتب مشغول انجام کاری هستید، فلسفه (یین و یانگ ) را یادتان باشد. در  فلسفه چینی (یین و یانگ)، در همهٔ پدیده‌ها و اشیاء غیر ایستا در جهان هستی، دو اصل متضاد ولی مکمل وجود دارد. یین و یانگ مانند شب و روز یا زمستان و تابستان بخشی از چرخه هستی هستند. زمانی تعادل و احساس خوبی به وجود می‌آید که تعادل بین یین و یانگ برقرار باشد. استراحت و فعالیت نیز ارزش مساوی دارند. منظور از مراقبه (مدیتیشن) نیز همین است. سکوت انسان را به مشارکت واقعی با هستی دعوت میکند. در سکوت، نگاه ما به پدیده ها روشن تر شده، حتی سلولهای بدن ما سالم تر میشود. رشد سالم و تغییرات مثبت در ما فقط میتواند در زمان حال بوقوع بپیوندد. اگر شما مرتب در زمان گذشته زندگی میکنید، انرژی زمان حال را ندیده گرفته اید و نمیتوانید به جلو حرکت کنید. اگر از بیرون تحت فشارهای زیادی هستید، تمرین زیر که یک تمرین مراقبه است و از کتاب اوشو ترجمه شده میتواند به شما کمک کند که مدتی را در آرامش و سکوت بسر برده و انرژی بیشتری پیدا کنید
تمرین خالی مثل یک بامبو : یک بامبو در درون خود کاملاً خالی است. خیلی راحت بنشینید و خود را مانند یک بامبو فرض کنید. باید فرض کنید که داخل بدنتان مانند یک بامبو خالی است. لازم نیست هیچ کار خاصی انجام دهید، فقط اجازه دهید تا به یک بامبو تبدیل شوید و بقیه خودش اتفاق می افتد


 

This entry was posted in تمرین برای سکوت و آرامش. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s