یین و یانگ چیست؟

yin-yang-spring-and-autumn-gloria-di-simoneطبیعت در همهٔ پدیده‌ها و اشیاء غیر ایستا در جهان هستی، دو اصل متضاد ولی مکمل را بازنمود ساخته است. این دو اصل متضاد ولی مکمل در گیاهان، حیوانات و چیزهای دیگر همه جا دیده میشود. چینیان باستان این بازنمود در طبیعت را (یین و یانگ) می نامند. دانش مدرن آنرا مثبت و منفی، الکترون و پروتون، انبساط و انقباض، مرد و زن، و اسید و باز می نامد. اسید و باز از کجا میآید، منبع آن از چیست؟ اگر این موضوع را درک کنید، بینش متفاوتی نسبت به این جهان خواهید یافت. در مکتب ذن که مکتبی در مذهب بودائی است، از دانش آموزان ذن سئوال میشود « صدای یک دست چیست؟ با کف زدن ۲ دست است که صدا تولید میشود. کف زدن با یک دست امکان ندارد. دانش آموزان مکتب ذن باید به این سئوال پاسخ دهند. همانطور شما نمیتوانید منبع اسید و باز را مشاهده نمائید. چیزی که شما میتوانید مشاهده و یا مزه کنید این است که همه چیز بازنمودی از اسید و باز میباشد. منبع اسید و باز جائی است که نه اسیدی ست و نه قلیائی. در اینجا البته کلمه (باز و قلیا) یک معنی را میدهد. منبع جائی ست که نه صدائی ست، نه روشنائی،  نه حرکت، نه رنگ، نه سرما، نه گرما، نه اسید، نه باز، نه چپ، نه راست، نه پیر، نه جوان، نه درد، نه لذت و ….بودائی ها  آنرا (کو) می نامند. تائوئیست ها آنرا (مو) می نامند. شینتوئیست ها آنرا (کامی) می نامند. این منبع اسید و باز میباشد. مواد غذائی هم حامل این ۲ نیروی حیات میباشند،  با خوردن غذا، ما ۲ نیروی متضاد و مکمل  در ساختن سلولها، ماهیچه ها، اعصاب، هورمونها، آنزیم ها، ژن، ارگانها، و تفکرات خود تولید میکنیم. از آنجائیکه حیات ما بازنمود این ۲ نیرو میباشد، اعمال ما، زندگی ما، و تفکرات ما همیشه همین تضاد، و تناقض را در بر خواهد داشت. اما اگر تضاد و تناقض باشد، حتماً مکمل نیز وجود دارد. بنابراین مهم ترین درسی که میتوانیم از این موضوع اسید و باز بودن برداشت کنیم این باید باشد که هرجا که با تضاد و تناقض روبرو شدیم، قبولش کنیم و آنرا تبدیل به یک نیروی مکمل در زندگی  مان نمائیم. این مهمترین اصل در معتدل ساختن اسید و باز میباشد
سال ها دل طلب جام جم از ما میکرد
وآن چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد

This entry was posted in یین و یانگ, تعادل اسید و باز and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s